Boete (NL)

 

REACH en CLP handhaving.

Het niet voldoen aan de eisen zoals gesteld in REACH en CLP (EU-GHS) is volgens de Wet op de Economische Delicten (WED) in Nederland een milieudelict.

Voor veiligheidsinformatiebladen richt de WED zich op artikel 31 van REACH met boetes welke veelal zijn ingedeeld de categorie zware boetes (boete 5e categorie, € 82.000 – tarief 2016) zonder schriftelijke waarschuwing. Daarnaast is hechtenis mogelijk en is de verjaringstermijn lang (maximaal 12 jaar).

Voor etikettering en indeling richt de WED zich op zowel op de indeling van stoffen en mengsels als op de etikettering. Ook hier een soortgelijk regime.

Op website van de Rijksoverheid Stoffen-info wordt in detail op de sancties ingegaan.

 

Conform het warenwetbesluit bestuurlijke boeten, deponering informatie preparaten.

Het niet deponeren van informatie van gevaarlijke preparaten bij het Nederlands Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (art. 2 j° art. 3 lid 1 e.v.), tarief (2014) € 680. Heeft uw bedrijf meer dan 50 werknemers, dan is dit tarief € 1.360.

 

Conform wijziging beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving.

Indien er geen wettelijke grenswaarde voor een bepaalde gevaarlijke stof is vastgesteld, stelt de werkgever een grenswaarde voor die stof vast. Deze grenswaarde is op een zodanig niveau vastgesteld dat er geen schade kan ontstaan aan de gezondheid van de werknemer (Staatscourant 28 december 2006, nr. 252, artikel 4.3 lid 2), boete normbedrag € 4.500.

Voorlichting. Beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen. Beperking van blootstelling; werkpleketikettering. Normboete bedrag per item en subitem tot € 4.500 [344 KB] (Staatscourant 2011 nr. 23651 28 december 2011).

Geen beoordeling van gevaarlijke stoffen, boetebedrag € 1.500.

Het norm boetebedrag wordt conform het Polaris-puntensysteem (een vermenigvuldigingsfactor b.v. 2 tot 5) aangepast o.a. op de bedrijfscategorie.

 

Transport gevaarlijke goederen.

De richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg (28.09.2016 Staatscourant 2016 nr. 48814) geeft bijvoorbeeld aan een bedrag van € 4.100 indien een stof (of mengsel) niet (correct) is geclassificeerd.