Productnotificatie

NIVC_nl

In geval van een calamiteit kan de arts, dierenarts of apotheker contact opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (het NVIC in Nederland en in België het Antigifcentrum).

Vanaf 2021 is een nieuwe wetgeving actief, deze vervangt wetgeving van 2004. U dient, voordat u een product op de markt brengt, van alle als gevaarlijk ingedeelde preparaten of mengsels volgens EG verordening 1272/2008 en voor biociden in de zin van de bestrijdingsmiddelenwet, op een voorgeschreven wijze informatie aan het gifcentrum van het land te verstrekken.

SafetyDocs kan u bij deze productnotificatie ondersteunen.