Vervoer

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is onderworpen aan een wirwar van internationale conventies, verdragen, reglementen, codes en richtlijnen (ADR, RID, ADN, ADNR, IMDG, enz …).

De basis voor de reglementering wordt geleid in het zogenaamde “Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods”, een overlegorgaan van de Verenigde Naties dat algemene aanbevelingen opstelt die nadien overgenomen worden in de regelgeving voor de verschillende vervoersmodi (weg, spoor, lucht, zee- en binnenwateren).

Voor wat specifiek het internationale wegvervoer betreft, zijn de voorschriften vastgelegd in het ADR: Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route of de Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Globaal om het jaar wijzigen details van deze regelgeving.