Rubriek 10:Stabiliteit en reactiviteit

10. Stabiliteit en reactiviteit (gevaarlijke ontledingsproducten; te vermijden omstandigheden; te vermijden stoffen).

10.1. Reactiviteit
Beschrijf de reactiviteitsgevaren van de stof of het mengsel.

10.2. Chemische stabiliteit
Vermeld stabiel of onstabiel gedrag. Beschrijf stabilisatoren die worden of misschien moeten worden gebruikt om de stof of het mengsel chemisch stabiel te houden. Vermeld de mogelijke implicatie voor de veiligheid van een verandering in fysisch voorkomen van de stof of het mengsel. Geef voor ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen informatie over de houdbaarheid en instructies over de wijze waarop de desensibilisatie moet worden gecontroleerd, en vermeld dat het verwijderen van het ongevoeligheidsagens het product tot een ontplofbare stof maakt.

Vermeld de stabiliteit van de stof of het preparaat en de mogelijkheid van gevaarlijke reacties die zich onder bepaalde gebruiksomstandigheden en ook bij het vrijkomen in het milieu voordoen. Tevens kan informatie worden vermeld over de mogelijke afbraak tot onstabiele producten.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Vermeld in voorkomend geval of de stof of het mengsel kan reageren of polymeriseren, waarbij overdruk of overtollige hitte vrijkomt of andere gevaarlijke omstandigheden worden gecreëerd. Beschrijf de omstandigheden waarin zich gevaarlijke reacties kunnen voordoen.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Noem de omstandigheden die een gevaarlijke reactie kunnen veroorzaken, zoals temperatuur, druk, blootstelling aan licht en schokken, enz. indien mogelijk met een korte beschrijving.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Noem de stoffen die een gevaarlijke reactie kunnen veroorzaken, zoals water, lucht, zuren, basen, oxiderende stoffen of enige andere specifieke stof, indien mogelijk met een korte beschrijving.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Noem de gevaarlijke stoffen die bij ontleding in gevaarlijke hoeveelheden worden geproduceerd.

NB: Wijs in voorkomend geval specifiek op:

– de noodzaak en de aanwezigheid van stabilisatoren;
– de mogelijkheid van een gevaarlijke exotherme reactie;
– de mogelijke betekenis voor de veiligheid van een verandering in fysisch voorkomen van de stof of het mengsel;
– de mogelijke vorming van gevaarlijke ontledingsproducten bij contact met water;
– de mogelijke afbraak tot onstabiele producten.

Rubriek 9:Stof eigenschappen
Rubriek 11:Toxicology