Rubriek 10:Stabiliteit en reactiviteit

10. Stabiliteit en reactiviteit (gevaarlijke ontledingsproducten; te vermijden omstandigheden; te vermijden stoffen).
Vermeld de stabiliteit van de stof of het preparaat en de mogelijkheid van gevaarlijke reacties die zich onder bepaalde gebruiksomstandigheden en ook bij het vrijkomen in het milieu voordoen. Tevens kan informatie worden vermeld over de mogelijke afbraak tot onstabiele producten.

10.1. Te vermijden omstandigheden
Noem de omstandigheden die een gevaarlijke reactie kunnen veroorzaken, zoals temperatuur, druk, blootstelling aan licht en schokken, enz. indien mogelijk met een korte beschrijving.

10.2. Te vermijden stoffen
Noem de stoffen die een gevaarlijke reactie kunnen veroorzaken, zoals water, lucht, zuren, basen, oxiderende stoffen of enige andere specifieke stof, indien mogelijk met een korte beschrijving.

10.3. Gevaarlijke ontledingsproducten
Noem de gevaarlijke stoffen die bij ontleding in gevaarlijke hoeveelheden worden geproduceerd.

NB: Wijs in voorkomend geval specifiek op:

– de noodzaak en de aanwezigheid van stabilisatoren;
– de mogelijkheid van een gevaarlijke exotherme reactie;
– de mogelijke betekenis voor de veiligheid van een verandering in fysisch voorkomen van de stof of het preparaat;
– de mogelijke vorming van gevaarlijke ontledingsproducten bij contact met water;
– de mogelijke afbraak tot onstabiele producten.

Rubriek 9:Stof eigenschappen
Rubriek 11:Toxicology