Rubriek 2:Etiket

2. Identificatie van de gevaren (hier worden de risico’s voor mens en milieu, en eventuele bijzondere gevaren, beschreven).
Hier wordt de indeling gegeven van de stof of het preparaat die voortvloeit uit de toepassing van de doorrekening van de individuele gevaren.Vermeld duidelijk en beknopt de aan de stof of het mengsel verbonden gevaren voor de mens en het milieu.

Een duidelijk onderscheid wordt aangebracht tussen preparaten die als gevaarlijk zijn ingedeeld en preparaten die niet zijn ingedeeld.

Beschrijf de belangrijkste nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten en symptomen die veroorzaakt kunnen worden door gebruik en redelijkerwijs te verwachten verkeerd gebruik van de stof of het preparaat.
Het kan noodzakelijk zijn andere gevaren, zoals stofvorming, kruisgevoeligheid, verstikking, bevriezing, eventuele hoge geur- of smaakkracht, of milieueffecten, zoals gevaren voor in de bodem levende organismen, aantasting van de ozonlaag, het vermogen tot fotochemische ozonvorming, hormoonontregelende eigenschappen enz., te vermelden die niet tot een indeling leiden, maar die het algemene gevaar van het materiaal kunnen vergroten.

De indeling van de stof of het mengsel moet overeenkomen met de geldende Europese wetgeving. De indeling wordt vermeld overeenkomstig de CLP-verordening, de opgave van gevarenklassen en -categorieën en gevarenaanduidingen. Dit moeten alle etiketteringselementen zijn die op het etiket voorkomen.

Rubriek 1:Identificatie
Rubriek 3:Samenstelling