Rubriek 9:Stof eigenschappen

9. Fysische en chemische eigenschappen (vorm, geur, kleur; belangrijke gegevens zoals relatieve dichtheid; viscositeit; kookpunt; smeltpunt; vlampunt; ontvlambaarheid; zelfontbrandingstemperatuur; explosiegrenzen; relatieve dampdichtheid; dampspanning; oplosbaarheid in water …).
Gegevens om de juiste controlemaatregelen te kunnen nemen, alle relevante informatie over de stof of het preparaat.

9.1. Algemene informatie

Voorkomen
Vermeld de fysische toestand (vast, vloeibaar, gas, gel) en de kleur van de geleverde stof of het geleverde preparaat.

Geur
Indien een geur merkbaar is, geef dan een korte beschrijving ervan.

pH
Vermeld de pH van de stof of het preparaat zoals geleverd of in een waterige oplossing; geef in het laatste geval de concentratie aan.

Kookpunt/kooktraject, dit is onnodig voor:
– gassen;
– eveneens voor vaste stoffen welke smelten boven de 300 °C;
– stoffen welke ontleden beneden het kookpunt (schat in dit geval het kookpunt).

Vriespunt, dit is praktisch meestal niet van belang als deze lager is dan -20 °C (optioneel).

Vlampunt, dit is onnodig als:
– het anorganische stoffen betreft;
– de substantie bevat enkel waterige VOS componenten met een vlampunt boven 100 °C;
– of het verwachtte vlampunt is hoger dan 200 °C;
– het vlampunt kan nauwkeurig worden voorspeld vanuit bekende materialen.

Verdampingssnelheid:
wordt o.a. uitgedrukt in een waarde die aangeeft hoeveel keer trager een stof verdampt t.o.v. ether (hierbij wordt de verdampingssnelheid van ether op 1 gesteld).
Vermeld andere belangrijke veiligheidsparameters, zoals mengbaarheid, vetoplosbaarheid (oplosmiddel specificeren), geleidingsvermogen, smeltpunt/smelttraject, gasgroep (nuttig voor Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen), zelfontbrandingstemperatuur enz..

Ontvlambaarheid (vast, gas), dit is onnodig als:
– het een vaste stof betreft welke explosief is;
– het een gas is welke een mengsel is met een overdaad aan inerte gassen;
– als het een substantie betreft welke spontaan ontsteekt in contact met lucht.

Dampspanning, dit is onnodig als:
– het smeltpunt hoger is dan 300 °C;
– als het smeltpunt hoger is dan 200 °C volstaat een berekende waarde.

Dampdichtheid:
de relatieve dampdichtheid is nodig om te kunnen bepalen of gassen of dampen lichter of zwaarder zijn dan de lucht. Het is de verhouding van de massa van het gas tot de massa van dezelfde hoeveelheid lucht.

Relatieve dichtheid, dit is onnodig als:
– de substantie enkel stabiel is in een oplossing met vergelijkbare dichtheid;
– als het een gas betreft (alternatief is een schatting op basis van het moleculair gewicht).

Oplosbaarheid:
– in water, dit is onnodig als:
– de substantie onstabiel is (breekt af binnen 12 uur) en niet sterk zuur of basisch is;
– de substantie snel oxideert in water;
– onoplosbaar is in water.

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water, dit is onnodig als:
– het anorganische stoffen betreft;
– als de test niet kan worden uitgevoerd (b.v. een reactie, het alternatief kan zijn een berekende waarde).

Zelfontbrandingstemperatuur:
– waarde is niet nodig voor explosieve stoffen en stoffen die spontaan ontbranden;
– bij vloeistoffen en dampen ter controle of ze door een heet oppervlak tot ontbranding kunnen worden gebracht;
– bij vaste stoffen over de mogelijke explosieve eigenschappen.

Ontledingstemperatuur:
er ontstaan bij deze temperatuur andere stoffen door chemische ontleding veroorzaakt door hitte.

Viscositeit, dit is vaak onnodig als:
– het een vast stof is;
– het een gas is.

Ontploffingseigenschappen, dit is o.a. onnodig als:
– de substantie geen chemische groepen bevat die explosieve eigendommen bezitten.

Oxiderende eigenschappen, dit is onnodig als:
– de substantie explosief is, licht ontvlambaar of een organische peroxide;
– de substantie niet exotherm kan reageren met brandbare materialen.

9.2. Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu (niet compleet, tevens een indicatie onder welke voorwaarden deze testen soms onnodig zijn).

Voor preparaten moet normaliter informatie worden gegeven over de eigenschappen van het preparaat zelf. Indien echter wordt verklaard dat een bepaald gevaar niet van toepassing is, dient duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen gevallen waarin de indeler niet over informatie beschikt en gevallen waarin negatieve testresultaten beschikbaar zijn. Indien het nodig wordt geacht informatie over de eigenschappen van afzonderlijke componenten te verstrekken, geef dan duidelijk aan waarop de gegevens betrekking hebben.

Rubriek 8:Persoonlijke bescherming
Rubriek 10:Stabiliteit en reactiviteit