Werknemers

Ten behoeve van de veiligheid van de werknemers moet binnen de inrichting een instructie aanwezig zijn die de te nemen maatregelen bij een lekkage of een incident met gevaarlijke stoffen beschrijft. De bedrijfsleiding moet deze instructie actueel houden en werknemers hierover inlichten.

Deze tekst is afkomstig vanuit de PGS 15 richtlijn en komt inhoudelijk ook terug in AI-26 en EU richtlijn 89/655/EEG.

Wet Milieugevaarlijke Stoffen, in artikel 2 is de zorgplicht verwoord:
Ieder die beroepshalve een stof of preparaat vervaardigt, aan een ander ter beschikking stelt, in Nederland invoert of toepast, en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door zijn handelingen met die stof of dat preparaat gevaren kunnen optreden voor mens of milieu, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die gevaren zoveel mogelijk te beperken“.msdsstripsafetydocs_517

In REACH is bij herhaling naar voren gebracht dat het veiligheidsinformatieblad voor werknemers te weinig toegankelijk is, waarbij als alternatief verwezen wordt naar de werkplekinstructiekaart.