Verspreiden

Verspreiden van het veiligheidsinformatieblad (extern).

Om juist te informeren dient u het veiligheidsinformatieblad  (MSDS/SDS/VIB) voor uw chemische agentia, mengsel of gewasbeschermingsmiddel schriftelijk of elektronische weg gratis te verstrekken als de geadresseerde over het materiaal beschikt. Naast het verstrekken in de taal van het land, uiterlijk bij de eerste levering, zendt u het blad jaarlijks toe.
Veel bedrijven plaatsen deze informatie op hun website of intern op het intranet om de situatie van een stoffig dossier te voorkomen.

Verder dient u bij een wijziging uw klant een nieuw SDS exemplaar te zenden, dit geldt ook voor degene die het afgelopen jaar uw materiaal heeft ontvangen.

De wetgeving rondom veiligheidsinformatiebladen is niet statisch, in de praktijk is regelmatig een update naar nieuwe eisen nodig.

Een veiligheidsinformatieblad dient na de laatste levering van de stof of het mengsel 10 jaar te worden gearchiveerd.

Verspreiden van het veiligheidsinformatieblad (intern).

ARBO Informatieblad.

AI-26 Veiligheidsinformatiebladen (VIB) en werkpleketikettering.

Er is een wettelijke verplichting dat de werkgever zijn werknemers moet informeren over de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen en mengsels. In dit AI-blad wordt een overzicht gegeven van de betreffende wetgeving.

VIB’s kunnen worden gebruikt voor het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie, een verplichting vanuit de Arbowet.

Ook kan een veiligheidsinformatieblad de basis vormen voor het geven van voorlichting en voor het opstellen van de werkpleketikettering. Dit heeft een informatieve en waarschuwende functie richting de gebruiker van de betreffende stof of mengsel.