Rubriek 6:Een ongeval

6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat (reinigingsmethoden; milieuvoorzorgen; persoonlijke voorzorgen).

Afhankelijk van de stof of het preparaat kunnen gegevens nodig zijn over:

– persoonlijke voorzorgsmaatregelen zoals verwijdering van ontstekingsbronnen, maatregelen voor doeltreffende ventilatie/bescherming van de ademhalingswegen, tegengaan van stofvorming, preventie van contact met huid en ogen of het zich zo snel mogelijk verwijderen van de plaats waar de ongewilde gebeurtenis heeft plaatsgevonden;

– milieuvoorzorgsmaatregelen zoals vermijden dat het product terechtkomt in afvoerkanalen, oppervlaktewater, grondwater en bodem; eventuele noodzaak om de buurt te waarschuwen;

– reinigingsmethoden zoals gebruik van absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand, kiezelgoer, zuurbindmiddel, universeel bindmiddel, zaagsel), gedeeltelijk wegvangen van gassen/dampen met water, verdunning.
Gebruik eventueel aanwijzingen zoals „nooit gebruiken bij …” of „neutraliseren met …”.

NB: Verwijs indien nodig naar de rubrieken 8 en 13.

Rubriek 5:Brandbestrijding
Rubriek 7:Hantering en opslaan