Rubriek 8:Persoonlijke bescherming

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (technische beheersmaatregelen; persoonlijke bescherming – algemeen/ademhalingswegen/handen/ogen/huid).

8.1. Grenswaarden voor blootstelling
Vermeld de momenteel geldende specifieke controleparameters waaronder grenswaarden (MAC waarden) voor de beroepsmatige blootstelling en/of biologische grenswaarden. De waarden moeten worden opgegeven voor de lidstaat waar de stof of het preparaat in de handel wordt gebracht.
Voor Nederland staan deze grenswaarden (voorheen de “MAC-waarden” of “gr.w.” van grenswaarde), in de Nationale MAC-lijst. Daarnaast zijn een aantal grenswaardes vanuit Europa vastgelegd.
Vanaf 2007 moet het bedrijfsleven in Nederland voor gevaarlijke stoffen zelf grenswaarden opstellen voor de maximale blootstelling. Bestuurlijke grenswaardes komen hiermee te vervallen. Voor de onderbouwing hiervan kan het voor een aantal stoffen gebruikmaken van bestaande onderbouwingen, voor de overige moet het zelf de onderbouwing verzorgen. Een grenswaarde kan worden vastgesteld op basis van een publieke grenswaarde, een producentengrenswaarde en als deze er niet is op basis van een landelijke advieswaarde, Europese grenswaarde dan wel een eigen afweging.

Verstrek informatie over de momenteel aanbevolen meetmethoden (b.v. NEN-EN 482:2006 en).

Indien een chemisch veiligheidsrapport vereist is, moeten de relevante DNEL’s en PNEC’s voor de stof worden gegeven voor de blootstellingsscenario’s die in de bijlage bij het veiligheidsinformatieblad zijn beschreven.

Voor preparaten is het nuttig waarden te verstrekken voor die samenstellende stoffen die volgens rubriek 3 op het veiligheidsinformatieblad moeten worden vermeld.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Hier staat het hele scala van specifieke bescherming- en preventiemaatregelen die tijdens het gebruik moeten worden genomen om blootstelling van het personeel en het milieu tot een minimum te beperken.Indien een chemisch veiligheidsrapport is vereist, dienen de risicobeheersmaatregelen voor het in het rapport vermeld gebruik in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad te worden samengevat.

Beheersing van beroepsmatige blootstelling
De werkgever houdt rekening met de desbetreffende informatie wanneer hij voor de stof of het preparaat de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers beoordeelt overeenkomstig artikel 4 van richtlijn 98/24, dat, in volgorde van prioriteit, de onderstaande maatregelen voorschrijft:

– het ontwerpen van passende werkprocessen en technische maatregelen en het gebruiken van passende uitrusting en passend materiaal;
– het toepassen van collectieve beschermingsmaatregelen bij de bron van het risico, zoals voldoende ventilatie en passende organisatorische maatregelen, en
– wanneer blootstelling niet met andere middelen kan worden vermeden, de toepassing van individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsuitrusting.

Specificeer, indien individuele beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn, in detail welke uitrusting doeltreffende en geschikte bescherming biedt. Houd rekening met Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad en verwijs naar de betreffende CEN-normen.

Bescherming van de ademhalingsorganen
Geef voor gevaarlijke gassen, dampen of stof het te gebruiken type beschermende uitrusting aan, zoals onafhankelijke ademhalingsapparatuur, doeltreffende maskers en filters.

Bescherming van de handen
Specificeer duidelijk het soort handschoenen dat bij het werken met de stof of het preparaat moet worden gedragen, met inbegrip van:

– het soort materiaal;
– de doorbraaktijd van het handschoenmateriaal met betrekking tot de hoeveelheid en de duur van blootstelling van de huid.
Vermeld zo nodig extra maatregelen voor bescherming van de handen.

Bescherming van de ogen
Specificeer het vereiste type oogbescherming, zoals veiligheidsbrillen, veiligheidsstofbrillen, gezichtsschermen en oogdouches.

Bescherming van de huid
Specificeer zo nodig voor andere lichaamsdelen dan de handen het soort en de kwaliteit van de vereiste beschermende uitrusting, zoals schort, laarzen en veiligheidskleding. Vermeld zo nodig extra maatregelen voor bescherming van de huid en specifieke hygiënische maatregelen.

Beheersing van milieublootstelling
Verstrek de informatie die de werkgever nodig heeft om zijn verplichtingen in verband met de wetgeving inzake milieubescherming na te komen.

Indien een chemisch veiligheidsrapport vereist is, moet een samenvatting worden gegeven van de risicobeheersmaatregelen die de blootstelling van het milieu aan de stof afdoende beheersen voor de blootstellingsscenario’s die in de bijlage bij het veiligheidsinformatieblad zijn vermeld.

Rubriek 7:Hantering en opslaan
Rubriek 9:Stof eigenschappen