Nieuwe wetgeving: CLP bijlage VIII

Met de publicatie van Verordening 2017/542 harmoniseert de EU de informatie van mengsels met het oog op respons in noodgevallen.

Nieuw in deze is de vooraf aan te vragen Unieke formule-identificatie (Unique Formula Identifier — UFI) welke verplicht wordt op het etiket:

 • voor consumenten producten vanaf 2021;
 • voor producten voor beroepsmatig gebruik (professionele gebruikers) vanaf 2021;
 • voor industrieel gebruikte producten vanaf 2024.

Eveneens zijn de eisen van de informatieverstrekking van receptgegevens aan de gifcentra veranderd. Exacte percentages zijn vereist voor:

 • acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3;
 • specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 1 of 2;
 • specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, categorie 1 of 2;
 • huidcorrosie, categorie 1, 1A, 1B of 1C;
 • ernstig oogletsel, categorie 1.

Als alternatief voor de concentraties in exacte percentages mag een percentagebereik worden ingediend:

 • ≥ 25 – < 100 een reikwijdte van 5 %;
 • ≥ 10 – < 25 een reikwijdte van 3 %;
 • ≥ 1 – < 10 een reikwijdte van 1 %;
 • ≥ 0,1 – < 1 een reikwijdte van 0,3 %;
 • > 0 – < 0,1 een reikwijdte van 0,1 %.

Ook gegevens binnen grenzen van niet als gevaarlijk ingedeelde bestanddelen zijn vereist.

Verdere informatie eisen zijn:

 • de identificatie van het mengsel en de indiener;
 • indelingsgegevens van het mengsel, etiket elementen en toxicologie;
 • productidentificatie van de mengselbestanddelen (ook gegevens van mengsels in mengsels).

Aan de leverancier blijft de eis om in elk land waar het product op de markt wordt gebracht het betreffende orgaan te informeren.

ECHA heeft een specifieke website geopend, verder is er een gecentraliseerd systeem voor indiening en verzending genaamd “poison centres notification portal“.

Vanwege de vele vragen is aanvullend een Q&A pagina opgesteld.