Warenwetbesluit (NL)

Het Warenwetbesluit ‘Deponering informatie preparaten’ (Staatsblad 1996, nr. 38) geeft met ingang van 1 januari 1997 (Staatsblad 1996, nr. 674) uitvoering aan de Europese gevaarlijke preparatenrichtlijn 88/379/EG (geactualiseerd in de richtlijn 1999/45/EG en vervolgens in verordening 2008/1272). In dit besluit wordt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) aangewezen als het instituut waar bedrijven informatie over gevaarlijke preparaten moeten deponeren.

De gegevens behoren up-to-date te worden gehouden, zo moet er ook worden genotificeerd in geval van wijziging van de benaming of de samenstelling van het chemisch product/mengsel.
In de ‘Warenwetregeling elektronische productnotificatie’ (8 oktober 2009) is de wijze waarop de productinformatie dient te worden aangeleverd wettelijk geregeld. Bedrijven moeten dan kunnen aantonen dat ze alle relevante chemische mengsels hebben aangemeld bij het NVIC. Bij niet naleven kunnen mogelijk sancties volgen als een boete. De sanctie op het niet voldoen aan deponeringsplicht is een bestuurlijke boete vanaf € 795,00 (tarief 2020).