Rubriek 5:Brandbestrijding

5. Brandbestrijdingsmaatregelen (geschikte/ongeschikte blusmiddelen; gevaarlijke ontledingsproducten; beschermingsmiddelen).
Beschrijft de voorschriften voor de bestrijding van een brand, veroorzaakt door of in de nabijheid van de stof of het preparaat, met vermelding van:

– de geschikte blusmiddelen en maatregelen om ongewenste gevolgen tegen te gaan tijdens het blussen;

– de blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden;

– speciale blootstellingsgevaren die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen;

– speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden en het voorkomen van gevaren na het bluswerk.

Bovenstaande informatie is gericht op het blussen van een kleine brand of het nemen van maatregelen vóór de komst van de brandweer.

Rubriek 4:Eerste hulp
Rubriek 6:Een ongeval