Boete (NL)

REACH en CLP handhaving.

Het niet voldoen aan de eisen zoals gesteld in REACH en CLP (EU-GHS) is volgens de Wet op de Economische Delicten (WED) in Nederland een milieudelict.

Voor veiligheidsinformatiebladen richt de WED zich op artikel 31 van REACH met boetes welke veelal zijn ingedeeld de categorie zware boetes (boete 5e categorie, € 87.000 – tarief 2020) zonder schriftelijke waarschuwing. Daarnaast is hechtenis mogelijk en is de verjaringstermijn lang (maximaal 12 jaar).

Voor etikettering en indeling richt de WED zich op zowel op de indeling van stoffen en mengsels als op de etikettering. Ook hier een soortgelijk regime.

Op website van de Rijksoverheid Stoffen-info wordt in detail op de sancties ingegaan.

Conform het warenwetbesluit bestuurlijke boeten, deponering informatie preparaten.

Het niet deponeren van informatie van gevaarlijke preparaten bij het Nederlands Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (deponering informatie preparaten), tarief (2020) € 795. Heeft uw bedrijf meer dan 50 werknemers, dan is dit tarief € 1.590. Indien uw jaaromzet ≥ 10 miljoen euro is, dan is deze boete omzetgerelateerd.

Conform beleidsregel boeteoplegging (2019) arbeidsomstandighedenwetgeving.

Een zware overtreding gekoppeld aan een directe boete is de beleidsregel bijvoorbeeld voor:

  • onvoldoende of onjuiste maatregelen of voorzieningen treffen bij plaatsonafhankelijke arbeid met gevaarlijke stoffen waardoor ernstig gevaar bestaat voor brand of explosie of gezondheidsbedreigende blootstelling aan gevaarlijke stoffen, dampen en gassen;
  • het ontbreken van maatregelen bij aanwezigheid van kankerverwekkende of mutagene stoffen waarbij ernstig gevaar bestaat voor plotselinge blootstelling.

Het boete normbedrag kan oplopen tot € 50.000 (2019) en wordt voor een zware overtreding verdubbeld. Een vermindering is mogelijk o.a. op basis van het aantal werknemers of de inspanningen van de werkgever.

Transport gevaarlijke goederen.

De richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg (2018, 67901) geeft bijvoorbeeld aan een bedrag van € 4.200 indien een ADR stof (of mengsel) niet is geclassificeerd. Dit boetesysteem is van toepassing op de afzender, vervoerder, geadresseerde, losser, belader, vuller, verpakker en exploitant/gebruiker.