Boete (NL)

REACH en CLP handhaving.

De uitvoeringsregels van REACH en CLP (EU-GHS) zijn opgenomen in de Wet milieubeheer (Wm). Overtredingen zijn in de Wet op de Economische Delicten (WED) in Nederland aangemerkt als economische delicten en kunnen door middel van het strafrecht worden gehandhaafd.
De handhaving varieert van een schriftelijke waarschuwing, een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang tot een bestuurlijke boete. Bij de handhaving zijn direct betrokken de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de inspectie Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en indirect de Staatstoezicht op de Mijnen en de Douane.

Voor veiligheidsinformatiebladen richt de WED zich op artikel 31 van REACH met boetes welke veelal zijn ingedeeld de categorie zware boetes (boete 5e categorie, € 103.000 – tarief 2024) zonder schriftelijke waarschuwing. Daarnaast is hechtenis mogelijk en is de verjaringstermijn lang (maximaal 12 jaar).

Voor etikettering en indeling richt de WED zich op zowel op de indeling van stoffen en mengsels als op de etikettering. Ook hier een soortgelijk regime. Met ingang van februari 2022 is de strafeis aangepast, voortaan volgt bij dit type overtreding direct een boete.

Op website van de Rijksoverheid Stoffen-info wordt in detail op de sancties ingegaan.

Conform het warenwetbesluit bestuurlijke boeten, deponering informatie preparaten.

Het niet deponeren van informatie van gevaarlijke preparaten bij het Nederlands Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (productnotificatie, UFI), tarief (2024) € 795. Heeft uw bedrijf meer dan 50 werknemers, dan is dit tarief € 1.590. Indien uw jaaromzet ≥ 10 miljoen euro is, dan is deze boete omzetgerelateerd.

Conform beleidsregel boeteoplegging (2024) arbeidsomstandighedenwetgeving.

Een zware overtreding gekoppeld aan een directe boete is de beleidsregel bijvoorbeeld voor:

  • onvoldoende of onjuiste maatregelen of voorzieningen treffen bij plaatsonafhankelijke arbeid met gevaarlijke stoffen waardoor ernstig gevaar bestaat voor brand of explosie of gezondheidsbedreigende blootstelling aan gevaarlijke stoffen, dampen en gassen;
  • het ontbreken van maatregelen bij aanwezigheid van kankerverwekkende of mutagene stoffen waarbij ernstig gevaar bestaat voor plotselinge blootstelling.

Het boete normbedrag kan oplopen tot € 50.000 (2024) en wordt voor een zware overtreding verdubbeld. Een vermindering is mogelijk o.a. op basis van het aantal werknemers of de inspanningen van de werkgever.

Transport gevaarlijke goederen.

Voor afwijkingen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (een ADR stof of mengsel) staat een hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie, voor niet tot vervoer toegelaten stoffen een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van ten hoogste de vijfde categorie. Boetes zijn van toepassing op de afzender, vervoerder, geadresseerde, losser, belader, vuller, verpakker en exploitant/gebruiker.