Rubriek 13:Verwijdering

13. Instructies voor verwijdering (incl. afval codering en afvalverwerking).
Indien verwijdering van de stof of het preparaat (restanten of bij het te verwachten gebruik ontstaan afval) gevaar oplevert, moeten een beschrijving van deze residuen en informatie over een veilige hantering daarvan worden gegeven.
Vermeld passende methoden voor verwijdering van zowel de stof of het preparaat als de besmette verpakking (verbranding, recycling, storten, enz.).

Indien een chemisch veiligheidsrapport vereist is, moet de informatie over de afvalbeheersmaatregelen die de blootstelling van de mens en het milieu aan de stof afdoende beheersen, overeenkomen met de blootstellingsscenario’s die in de bijlage bij het veiligheidsinformatieblad zijn beschreven.

Opmerking:
Verwijs naar eventuele bepalingen inzake afval. Indien deze ontbreken, is het nuttig de gebruiker eraan te herinneren dat relevante nationale of regionale bepalingen gelden.

Rubriek 12:Eco toxicologie
Rubriek 14:Vervoer