Werkplekinstructiekaart

Werkplek-Instructie-Kaart of WIK.

Werknemers dienen toegang te krijgen tot de informatie over de stoffen of mengsels die zij bij hun werk gebruiken of waaraan zij bij hun werk kunnen worden blootgesteld.

Voor elke gevaarlijke stof/mengsel en per werksituatie dient er een instructie te worden opgesteld in de vorm van een werkplekinstructiekaart (WIK) ook wel genoemd werkplekinformatiekaart. Vanuit de gegevens van het veiligheidsinformatieblad worden de elementen voor veilig werken belicht voor de specifieke werksituatie. Deze instructie volgt uit de risico-evaluatie, vormt onderdeel van de risicobeheersmaatregelen van het bedrijf en wordt gebruikt op de werkplek en in de opleiding van de betreffende werknemer.

De WIK is de begrijpelijke communicatievorm gericht op het veilig werken in een specifiek werkproces opgesteld vanuit het meer complexe veiligheidsinformatieblad welke in een dossier of bestand op de inrichting aanwezig is.

SafetyDocs kan de informatie vanuit het veiligheidsinformatieblad voor u omzetten in een voor uw medewerkers duidelijke en heldere WIK voornamelijk tekst gericht of een versie met de nadruk op pictogrammen.

De verplichting om werknemers op de juiste wijze te informeren omtrent het werken met gevaarlijke stoffen komt naar voren in:

– de Nederlandse ARBO wetgeving;
– in EU richtlijn 98/24. Deze betreft de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico’s van chemische agentia op het werk;
– en expliciet in artikel 35 van de REACH verordening.

Onze specialiteit is mengsels, voor zuivere stoffen kunt u op de website van het ICSC algemene chemiekaarten vinden.