Wetgeving

UNECE
De structuur van het veiligheidsinformatieblad in Europa is afgeleid van het door de Verenigde Naties opgestelde systeem genaamd “Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals” (GHS).

Europa (EU)
Regelgeving welke van toepassing is bij het opstellen van een veiligheidheidsinformatieblad is veelzijdig, we noemen de belangrijkste EU wetgeving:

– voor de samenstelling conform REACH;
– de testmethoden volgens REACH en updates;
– voor het doorberekenen van uw recept;
– voor het etiketteren;
– het veiligheidsinformatieblad.

Nederland
De omzetting in nationale regelgeving (Nederlands recht).

De Nederlandse wetgever heeft voor de omzetting in Nederlands recht van de wetgeving omtrent veiligheidsinformatiebladen (MSDS) een aantal besluiten gebruikt, we noemen:

– het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten;
– het Warenwetbesluit deponering informatie preparaten en de bepalingen betreffende kinderveilige sluitingen;
– de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen;
– het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen.

Daarnaast vormen veiligheidsinformatiebladen de ingang voor uw risico-inventarisatie en -evaluatie bij het onderdeel gevaarlijke stoffen (Arbeidsomstandighedenbesluit).

adrmix

Verder details:

Dit overzicht is niet volledig, het geeft een indruk van de belangrijkste actuele wetgeving en de ontwikkelingen omtrent gevaarlijke stoffen.

disclaimer