De inhoud

Wat staat er in een veiligheidsinformatieblad.

Het lezen van het veiligheidsinformatieblad, SDS (VIB of MSDS) stuit vaak op onbegrip, we trachten u inzicht en uitleg te geven omtrent het belang van de gegevens. We volgen hierbij niet enkel de geldende regels betreffende SDS bladen maar ook ervaring en belangrijke aanvullende wetgeving.
Volgens de Europese wetgeving bestaat een veiligheidsinformatieblad uit zestien rubrieken en eventueel een bijlage.

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming (incl. een telefoonnummer voor noodgevallen).

2. Identificatie van de gevaren (hier worden de risico’s voor mens en milieu, en eventuele bijzondere gevaren, beschreven).

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen (dit om de ontvanger toe te laten de gevaren van de bestanddelen van het preparaat te kunnen identificeren. De gevaren van het preparaat zelf moeten onder rubriek 2 worden vermeld).

4. Eerste hulp maatregelen (is onmiddellijke medische verzorging nodig; welke zijn de symptomen en nodige maatregelen bij blootstelling – inademing; contact met de huid; contact met de ogen; inslikken).

5. Brandbestrijdingsmaatregelen (geschikte/ongeschikte blusmiddelen; gevaarlijke ontledingsproducten; beschermingsmiddelen).

6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat (reinigingsmethoden; milieuvoorzorgen; persoonlijke voorzorgen).

7. Hantering en opslag (wat te doen of juist niet te doen om het product veilig te hanteren en op te slaan).

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (technische beheersmaatregelen; persoonlijke bescherming – algemeen/ademhalingswegen/handen/ogen/huid).

9. Fysische en chemische eigenschappen (vorm, geur, kleur; belangrijke gegevens zoals relatieve dichtheid; viscositeit; kookpunt; smeltpunt; vlampunt; ontvlambaarheid; zelfontbrandingstemperatuur; explosiegrenzen; relatieve dampdichtheid; dampspanning; oplosbaarheid in water …).

10. Stabiliteit en reactiviteit (gevaarlijke ontledingsproducten; te vermijden omstandigheden; te vermijden stoffen).

11. Toxicologische informatie (acute en chronische toxiciteit; symptomen verbonden aan het gebruik).

12. Milieu-informatie (gedrag en effecten van de stof in lucht, water of bodem; persistentie en afbraak, bioaccumulatie …).

13. Instructies voor verwijdering (incl. afval codering en afvalverwerking).

14. Informatie met betrekking tot het vervoer (land/zee/lucht/spoor).

15. Wettelijk verplichte informatie (veiligheid, gezondheid en milieu en eventuele bijzondere verplichtingen).

16. Overige informatie (lijst van alle in rubriek 2 en 3 genoemde H-zinnen, informatiebronnen, disclaimer, vorige uitgave enz.).

Bijlage: In het geval van een extended veiligheidsinformatieblad wordt vervolgt met een bijlage waarin een veiligheidsbeoordeling is opgenomen van de verschillende scenario’s van blootstelling. Het ontvangen van een extended veiligheidsinformatieblad is niet vrijblijvend.