Rubriek 14:Vervoer

14. Informatie met betrekking tot het vervoer (land/binnenvaart/zee/lucht/spoor).

Vermeld eventuele speciale voorzorgsmaatregelen waarvan een gebruiker op de hoogte moet zijn of waaraan hij moet voldoen met betrekking tot het vervoer binnen of buiten zijn bedrijf.

Verstrek in voorkomend geval informatie over de transportclassificatie voor elke regelgeving met betrekking tot de verschillende vervoerstakken. Onderstaand een voorbeeld van de gegevens die per transportroute vermeld kunnen worden.

Transport over de weg (ADR, Richtlijn 94/55/EG) en over het spoor (RID, Richtlijn 96/49/EG):
– juiste technische benaming;
– VN- of ID-nummer;
– ADR/RID klasse;
– juiste benaming:
– verpakkingsgroep;
– transportgevarenklasse(n);
– gevaarsidentificatienummer;
– milieugevaren;
– bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
.

Binnenvaart transport:
– ADNR nummer.

Zee transport:
– IMDG-klasse en pagina nummer;
– verpakkingsgroep;
– mariene verontreiniging;
– EmS nummer;
zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten.

Lucht vracht:
– ICAO / IATA klasse;
– verpakkingsgroep.

Rubriek 13:Verwijdering
Rubriek 15:Regelgeving