Geschiedenis

Versies van het veiligheidsinfomatieblad in de EU

91/155/EEG eerste versie van de Europese richtlijn welke de eisen aangeeft voor de samenstelling van het MSDS blad, opgevolgd door de 2001/58/EG.

NEN-ISO 11014-1 (Nederlandse versie 1994, ondertussen vervallen) geeft informatie voor het samenstellen en tot stand brengen van een veiligheidsinformatieblad.

Deze norm definieert in het bijzonder:

– de algemene indeling van het veiligheidsinformatieblad;
– de 16 standaardtitels;
– de nummering en de volgorde van deze 16 standaardtitels;
– de punten die nodig zijn om een veiligheidsinformatieblad in te vullen en de voorwaarden voor hun toepassing of gebruik.

2001/58/EG Europese richtlijn welke de eisen aangeeft voor de samenstelling van het (M)SDS blad, per 1 juni 2007 wordt deze opgevolgd door bijlage II van verordening 1907/2006.

1907/2006, de REACH verordening.

2010/453, update van de REACH verordening, het gedeelte veiligheidsinformatiebladen.

2015/830, update van REACH, het gedeelte veiligheidsinformatiebladen.

2020/878, update van REACH, het gedeelte veiligheidsinformatiebladen. O.a. aanvulling UFI en hormoonontregelende stoffen.

Met elke verandering/update vervalt de vorige versie (met een overgangstermijn).