Rubriek 16:Overige informatie

16. In deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad informatie op die niet voorkomt in de rubrieken 1 tot en met 15, met inbegrip van informatie over de herziening van het veiligheidsinformatieblad, zoals:

  • een verklarende lijst van de afkortingen en acroniemen;
  • belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen;
  • voor mengsels een toelichting op de evaluatie van de indeling (mits niet standaard);
  • een lijst van relevante gevarenaanduidingen en/of voorzorgsmaatregelen (voor zover niet toegelicht);
  • voor een herzien veiligheidsinformatieblad duidelijkheid over de informatie aan die is toegevoegd, geschrapt of herzien (tenzij dit elders is aangegeven);
  • een disclaimer (aansprakelijkheidsclausule) is optioneel;
  • indien het product een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk is wordt dit veelal aangegeven.
Rubriek 15:Regelgeving
Bijlage