Opstellen

chemicalsBij de volgende preparaten behoort een veiligheidsinformatieblad (MSDS) te worden opgesteld:

– bij preparaten die ten minste één gevaarlijke stof zoals bijvoorbeeld mengsels en oplossingen van twee of meer stoffen bevatten en die als gevaarlijk worden beschouwd in de zin van fysisch-chemische eigenschappen, gevaren voor de gezondheid of gevaren voor het milieu. Tenslotte preparaten die niet als gevaarlijk worden aangemerkt op basis van het voorgaande, maar die desondanks een specifiek gevaar kunnen opleveren (≥ 0,1 %);

– een uitzondering is er op dit moment nog voor geneesmiddelen, cosmetische producten, afvalstoffen, levensmiddelen, diervoeders en preparaten die radioactieve stoffen bevatten.
Degene die het in de handel brengt is verantwoordelijk voor het MSDS. Ook al ontbreekt op het eerste gezicht het gevaar, in de praktijk is een MSDS vereist voor elke chemische stof of preparaat, waaronder voor verf, oplosmiddelen, legeringen, biociden, detergentia en bestrijdingsmiddelen.