Opstellen

chemicalsBij de volgende mengsels behoort een veiligheidsinformatieblad (MSDS/SDS/VIB) te worden opgesteld:

– bij mengsels die ten minste één gevaarlijke stof zoals bijvoorbeeld preparaten en oplossingen van twee of meer stoffen bevatten en die als gevaarlijk worden beschouwd in de zin van fysisch-chemische eigenschappen, gevaren voor de gezondheid of gevaren voor het milieu. Tenslotte preparaten die niet als gevaarlijk worden aangemerkt op basis van het voorgaande, maar die desondanks een specifiek gevaar kunnen opleveren (≥ 0,1 %);

– een uitzondering is er op dit moment nog voor geneesmiddelen, cosmetische producten, afvalstoffen, levensmiddelen, diervoeders en preparaten die radioactieve stoffen bevatten.

Degene die het in de handel brengt is verantwoordelijk voor het SDS. Ook al ontbreekt op het eerste gezicht het gevaar, in de praktijk is een SDS vereist voor elke chemische stof of preparaat, waaronder voor verf, oplosmiddelen, legeringen, meststoffen, biociden, detergentia en bestrijdingsmiddelen.

Een veiligheidsinformatieblad vraagt periodiek om een update:

– als er nieuwe informatie is over de risicobeheersmaatregelen of over de gevaren;

– als er een autorisatie van de componenten is verleend of geweigerd;

– als er een beperking is opgelegd;

– als de eisen voor veiligheidsinformatiebladen zijn herzien. Gebruikelijk is in de EU na publicatie van nieuwe eisen een overgangstermijn van twee jaar. Zo mogen veiligheidsinformatiebladen van voor 1 januari 2021 worden gebruikt tot en met 31 december 2022.