GHS labels

Het etiket van de stof of het mengsel bevat o.a.:
• de naam en productidentificatie van de chemische stof (vanuit rubriek 1);
• de naam, het adres en het telefoonnummer van de leverancier (vanuit rubriek 1);
• de hoeveelheid in de verpakking;
• de gevaarbepalende componenten voor de etikettering (vanuit rubriek 2);
CLP gevarenpictogrammen, signaalwoorden, gevarenaanduidingen en veiligheidsmaatregelen (vanuit rubriek 2).

CLP gevarenpictogrammen:

GHS_01GHS 01
Explosief of ontplofbaar - gevoelig voor vuur, warmte, trillingen of wrijving.
GHS_02GHS 02
Ontvlambaar - veroorzaakt een grote brand indien blootgesteld aan vonken, vuur, warmte.
GHS_03GHS 03
Oxiderend. Veroorzaakt of bevordert brand. Vergroot het brandgevaar.
GHS_04GHS 04
Gassen onder druk. Verpakking kan ontploffen bij verwarming. Zeer koude vloeistoffen kunnen brandwonden veroorzaken.
GHS_05GHS 05
Corrosief, veroorzaakt brandwonden op de huid en ogen. Vernietiging van metaal.
GHS_06GHS 06
Giftig of levensbedreigend, zelfs in kleine hoeveelheden en bij kortdurende blootstelling.
GHS_07GHS 07
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk. Huid- en oogirritatie. Nadelige gevolgen voor de gezondheid. Schade aan de ozonlaag.
GHS_08GHS 08
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk. Kan zeer ernstige, langdurige schade aan de gezondheid toebrengen.
GHS_09GHS 09
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu. Giftig voor in het water levende organismen. Veroorzaakt langdurige schade aan het milieu.

Het signaalwoord: waarschuwing of gevaar.

Gevarenaanduidingen en veiligheidsmaatregelen

of H- & P-zinnen

In de opbouw van de nummers van de H-zinnen is de volgende logica opgenomen, de eerste digit van de gevarenaanduiding staat voor:

– 2: fysisch gevaar;

– 3: gezondheidsgevaar;

– 4: gevaarlijk voor het milieu.

In de opbouw van de nummers van de P-zinnen is de volgende logica opgenomen, de eerste digit van de voorzorgsmaatregelen staat voor:

– 1: algemeen voorzorg voor consumenten;

– 2: voor preventie;

– 3: voor reactie;

– 4: voor opslag;

– 5: voor afval.

Het aantal P-zinnen dient beperkt te worden tot 6 stuks.

CLP_symbols_2